Publications


Summary

Area System Architecture
Conference SOSP OSDI FAST USENIX ATC VLDB MICRO ASPLOS DAC
Count 1 2 3 5 1 2 1 2

2024

 • Bin Gao, Zhuomin He, Puru Sharma, Qingxuan Kang, Djordje Jevdjic, Junbo Deng, Xingkun Yang, Zhou Yu, Pengfei Zuo, “Cost-Efficient Large Language Model Serving for Multi-turn Conversations with CachedAttention”, Proceedings of the 2024 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC), 2024.

 • Xuchuan Luo, Pengfei Zuo, Jiacheng Shen, Jiazhen Gu, Xin Wang, Michael Lyu, Yangfan Zhou, “A Memory-disaggregated Radix Tree”, ACM Transactions on Storage (TOS), 2024.
  (Invited Paper)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

WiPs and Posters


 • Pengfei Zuo, Yu Hua, Ming Zhao, Wen Zhou, Yuncheng Guo, “Improving the Performance and Endurance of Encrypted Non-volatile Main Memory through Deduplicating Writes”, in the 10th Non-Volatile Memories Workshop (NVMW), 2019.

 • Pengfei Zuo, Yu Hua, Jie Wu, “Write-Optimized and High-Performance Hashing Index Scheme for Persistent Memory”, in the 10th Non-Volatile Memories Workshop (NVMW), 2019. (Memorable Paper Award Finalist)

 • Zhangyu Chen, Yu Hua, Pengfei Zuo, Yuanyuan Sun, Yuncheng Guo, “Efficient Similarity-aware Image Compression via Approximation for NVM-based Main Memory”, Poster in the 10th Annual Non-volatile Memories Workshop (NVMW), 2019.

 • Pengfei Zuo, Yu Hua, Cong Wang, Wen Xia, Shunde Cao, Yukun Zhou, Yuanyuan Sun, “Mitigating Traffic-based Side Channel Attacks in Bandwidth-efficient Cloud Storage”, in Proceedings of ACM Symposium on Cloud Computing (SoCC), 2017. (Abstract Only)

 • Pengfei Zuo, Yu Hua, Ming Zhao, Wen Zhou, Yuncheng Guo, Yuanyuan Sun, “Enhancing Lifetime and Performance of Non-Volatile Memories through Eliminating Duplicate Writes”, Work-in-Progress Report and Poster in USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST), 2017.

 • Yuanyuan Sun, Yu Hua, Song Jiang, Qiuyu Li, Shunde Cao, Pengfei Zuo, “A Fast and Cost-Efficient Hashing Index Scheme for Cloud Storage Systems”, Work-in-Progress Report and Poster in USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST), 2017.

 • Pengfei Zuo, Yu Hua, Dan Feng, Zhenhua Nie, Min Fu, Yuanyuan Sun, “E-STORE: An Energy-constrained Smartphone Storage for Near Real-time Disaster Image Sharing”, Poster in the 13rd USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST), 2015.